Oligonychus krantzi, Zaher, Gomaa & El-Enany, 1982

Spider Mites Web: World Distribution Map