Eremobryobia haloxyli, Strunkova & Mitrofanov, 1982

Spider Mites Web: World Distribution Map