Oligonychus neotylus, Zeity & Srinivasa, 2016

Spider Mites Web: World Distribution Map